Gizlilik Sözleşmesi


Bu beyan www.soldd.app (SOLDD E-TİCARET BİLGİ VE DANIŞMANLIK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ)'in gizlilik politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca bilgilendirme içermektedir. www.soldd.app web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası temel olarak; a) SOLDD E-TİCARET BİLGİ VE DANIŞMANLIK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (“SOLDD”) www.soldd.app internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür kişisel veriler topladığını, toplanan kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda kullandığını, b) SOLDD’un işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. SOLDD web sitesinde kişisel verileriniz SOLDD E-TİCARET BİLGİ VE DANIŞMANLIK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan sebepler, amaçlar ve yöntemler doğrultusunda işlenmektedir. Ayrıca web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkındaki politikamıza ulaşmak için SOLDD adresine ulaşabilirsiniz.

VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILDIĞI YURTDIŞINA AKTARILMASI HAKKINDAFirmamız tarafından, ticari faaliyetleri dolayısıyla; Firmamızın tabii olduğu mevzuat (SOLDD Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İş Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri) ve tarafı olduğumuz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, aşağıda sayılan amaçlarla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin artırılması ile web sitesi ziyaretçilerinin memnuniyeti uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Firmamız yukarıdaki faaliyetler ve amaçlar dışında kişisel verilerinizi kullanmayacağını, yasal yükümlülükler ve resmi kurumların zorunlu tuttuğu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizi aşağıda sayılacağı haller dahilinde; Web sitemizi ziyaret eden ZİYARETÇİLERİN açık rızası ile veya yükümlü olduğumuz mevzuatlar dahilinde, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla firmamızın iş ortakları (SOLDD İşletmelerinin hangileri olduğuna dair ayrıntılı bilgiyi SOLDD adresinden öğrenebilirsiniz.) ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimize ve ortak girişimlerimize veya yasal yükümlülüklerimiz gereği bilgi ve belge vermekle yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile yeterli önlemleri almak ve aldırmak kaydıyla, faaliyetlerimiz ve yasal yükümlülüklerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş güvenliği birimleri, bayiiler, iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

ZİYARETÇİLERE ait işlenen kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır. İlgili konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak için SOLDD adresinde bulunan ‘’Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’’nı inceleyebilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMACI, TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

  1. KİMLİK BİLGİLERİ: Ad – Soyad, kullanıcı adı İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

  2. İLETİŞİM BİLGİLERİ: E-Mail Adresi, Telefon no, adres İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

  3. İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ: IP adresi, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, Log kayıtları, Cihaz IMEI numarası, Cihaz MAC adresi İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

  4. PAZARLAMA BİLGİLERİ: Çerez kayıtları İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f) Siteye herhangi bir kişisel bilgi sağlamadan giriş yapabilir ve gezebilirsiniz. Siteyi ziyaretiniz boyunca, kullanıcı isminiz ve şifreniz ile giriş yapmadığınız takdirde, anonim kalacak ve sizi tanımlamamız mümkün olmayacaktır.  KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK md. 11 ve ilgili mevzuatlarına göre aşağıda yer alan haklara sahipsiniz: a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. ı. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, Yukarıda sayılan haklarınızı bizimle her zaman aşağıda verilen KEP adresimiz veya adresimize fiziki posta yolunu kullanarak kullanabilirsiniz. Bu adresler dışında yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ADINA TARAFIMIZCA ALINAN ÖNLEMLERSOLDD olarak kişisel verilerinizi, mümkün olan tüm tedbirleri alarak koruyoruz. Firma olarak kişisel verileriniz korunması kurumsal kimliğimiz için önemli bir konudur. Bu konuda firmamız, kişisel verileriniz güvenilir ortamda muhafazası, yetkisiz erişimler veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Firmamız herhangi bir veri ihlali olması veya olduğunu düşünmesi anında gerekli tedbirleri alacağını, bu durumla ilgili olarak derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğini taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU HAKKINDAKişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verileriniz, işbu GİZLİLİK POLİTİKASINDA belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu GİZLİLİK POLİTİKASI Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, KVKK md. 7/f.1 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’ e göre alınan önlemler ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ SOLDD E-TİCARET BİLGİ VE DANIŞMANLIK İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ Mrk : Yeni Mahalle Kavaklı Caddesi Kavaklı Sitesi No:9k Silivri/İSTANBUL Tel : -----------------------------------

DEĞİŞİKLİKLER SOLDD Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.